Casus II

Lean management

Op de website www.leanmanagement.nl staat de volgende definitie: “Een klant leveren wat gewenst of nodig is op het moment dat het gewenst of nodig is tegen de laagst mogelijke kosten”.

De weg waarlangs dat bereikt kan worden is medewerkers uit te nodigen na te denken over hun werk en zo te werken aan verbetering. Een lerende organisatie in hart en nieren.

NIA Werkdruk Methodiek

In 1996 ben ik afgestudeerd op het onderwerp ‘Organisatiegebonden werkdruk in het verzorgingshuis’

De toepasbaarheid van de NIA Werkdruk Methodiek (ontwikkeld in 1994) is getoetst voor het verzorgingshuis door het toe te passen op de werkprocessen, taakeisen en autonomie. Deze methodiek verbindt organisatiekenmerken aan ervaringen van medewerkers. In de analyse wordt uitgegaan van de werkprocessen zoals ze hier georganiseerd zijn. Het instrument richt zich op dat wat een organisatie kenmerkt:  visie, werkwijze en processen en de kwaliteit van de dienstverlening.

Er bleek veel verbetering mogelijk in de organisatie van het werk en de onderlinge afstemming.

Autonomie van medewerkers is een belangrijke medierende factor in het onstaan van werkdruk. Werkdruk ontstaat als niet aan de taakeisen voldaan kan worden. Anders gezegd: alle werkzaamheden kunnen niet gedaan worden. Doordat  medewerkers regelmogelijkheden hebben en de norm t.a.v. de taakeis  – tijdelijk – kunnen verlagen wordt werkdruk voorkomen. Om  vermindering van kwaliteit te voorkomen wordt geanalyseerd op organisatieniveau wat er anders kan. Dan wordt de norm geformuleerd waar iedere medewerker achter kan staan.

Het verzorgingshuis waar de methodiek is toegepast behoorde destijds tot de 12 grootste verzorgingshuizen van Nederland met 268 bewoners. Lees het hele artikel.