Werkwijze project Omgevingszorg

Vaak wordt gestart met een pilot op één of 2 afdelingen/woongroepen. Een belangrijke voorwaarde voor de pilot zijn teams die goed samenwerken en leergierig zijn. Een afdelingshoofd of teamleider die zowel tussen als boven de medewerkers staat is hierbij een belangrijke succesfactor. Van management tot werkvloer dient er de overtuiging te zijn dat dit project een belangrijke verandering kan brengen en actief gefaciliteerd te worden in tijd en geld.

Duur van het project: 9 maanden, 3 tijdvakken, alle werkprocessen

We werken in tijdvakken van drie maanden, waarin de observaties plaatsvinden. Het vraagt negen maanden om de hele cyclus te doorlopen ( september tot juli of januari tot december) We beginnen met de makkelijkste maaltijd volgens de ervaringen van de medewerkers. Vaak is dat de broodmaaltijd. Na het implementeren van de verbeteracties voor dit dagdeel wordt volgt het dagdeel waarin de warme maaltijd valt. We eindigen met de ochtend waarin het ontbijt bepalend is.

Gaandeweg het project ontstaat vaak behoefte aan het meenemen van andere mensen in de omgevingsgerichte benadering. Bijvoorbeeld; huishoudelijke medewerkers, facilitaire dienst, restaurantmedewerkers, behandelaren, vrijwilligers en familieleden.

Onderdelen van een project:

Startbijeenkomst

De directie leidt de avond in. Genodigd zijn familie, medewerkers, vrijwilligers, behandelaren.  Ieder krijgt een inkijkje in omgevingszorg bij dementie.

 • Hoe werken onze zintuigen en ons brein?
 • Hoe verwerken we informatie uit de omgeving?
 • Verandert dat als we ouder worden? Verandert het bij dementie?
 • Wat zijn omgevingsfactoren?
 • Welke zijn gunstig en welke niet?
 • Hoe krijgen we wel contact?
 • Hoe krijgen we meer structuur en voorspelbaarheid in de dag?
 • Wat kunnen we onze cliënten bieden aan zingeving en persoonsgerichte tijdbesteding?
 • Wat kunnen we doen aan beweging?

Observaties

Door 3 tot 4 uur te observeren op verschillende momenten van de dag krijgen we inzicht in wat er zoal gebeurt en worden de factoren benoemd die gunstig zijn of ongunstig. Vaste onderdelen zijn o.a.: de bouw en inrichting,  eten en drinken, zingeving, tijdbesteding en activiteiten, communicatie en bejegening. Na de start- en eind observatie worden alle waarnemingen vergeleken met de wenselijke situatie en bewerkt tot Plan van Aanpak met coaches, medewerkers en de teammanager. Het Plan van Aanpak wordt de leidraad voor de gewenste veranderingen en gepresenteerd aan het team. Tussen start- en eindobservatie gaan de eigen coaches observeren en feedback geven.

Meten van de verbeteringen: 

We inventariseren vooraf, tussentijds en achteraf wat er verandert wat betreft agressie, depressie, vallen, zelfstandig eten, etc. De uitkomsten zijn over de projecten heen consistent:

 • minder agressie en minder verzoeken voor een omgangsadvies van de psycholoog
 • minder depressie
 • beter eten en slapen
 • minder gebruik van psychofarmaca nodig bij onbegrepen gedrag
 • familie rapporteert meer contact

Leergangen

Voor medewerkers hebben wij vijf lessen ontwikkeld waar de theorie en praktijk van de omgevingsgerichte benadering is uitgewerkt.

In het kader van een BOM-project Omgevingszorg bij Dementie is het opleiden van interne geselecteerde medewerkers tot coach een belangrijke succesfactor voor de borging op de lange termijn. Zie verder bij Omgevingsleren.

Coaching op de werkvloer

Wij leren nieuwe vaardigheden door af te kijken. Projectbegeleiders kunnen de coaches helpen met hun nieuwe rol door te laten zien wat coaching is. Of hoe je feedback geeft aan een collega.

Er wordt gezamenlijk geobserveerd, vervolgens geeft de coach feedback aan de collega-medewerker. De projectbegeleider koppelt dan terug aan de coach wat hij gezien heeft en geeft feedback op de aanpak van de coach.

Per dagdeel kunnen we drie coaches ondersteunen.

Borging en follow-up

Coaches zijn een belangrijke borgende succesfactor. Zij blijven actief nadat het project is beëindigd. Een borgingsplan kan op maat worden samengesteld op geleide van de wensen van de organisatie. Coaches kunnen ook periodiek door ons worden bijgespijkerd. De kennis en de daaruit volgende praktijktheorie groet nog steeds en die nieuwe kennis kan via een audit-observatie worden ingebracht.

de flyertekst BOM- project Omgevingszorg bij Dementie kunt u hier downloaden